• 26 22 60 33
 • info@bhsm.dk
 • Højmose Vænge 4, 2970 Hørsholm
 • VORES PÆDAGOGIK

  Pædagogiske Principper

  I Børnehuset Smølferne afspejler den pædagogiske målsætning de eksisterende værdigrundlag (De 5 byggesten). Vi ser på forskellighed som en styrke og ressource, og hvert enkelt barn ses som unikt med forskellige baggrunde. Vi vil derfor arbejde ud fra deres forskelligartede ressourcer, læringsstile og kompetencer.
  Vores børnesyn er, at barnet skal udvikle sig som individ der kan indgå og bidrage til et fællesskab:

  • I samarbejde med forældrene skal personalet give børn omsorg og støtte det enkelte barns tilegnelse og udvikling af sociale og almene færdigheder med henblik på at styrke det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd, og bidrage til, at barnet får en god og tryg opvækst.
  • Være positive og lyttende i samarbejdet med forældrene, som er en ressource.
  • Som udgangspunkt opleves barnet kompetent, nysgerrig og parat til udvikling.
  • Barnet rummer mange sprog og kompetencer, som vi skal stimulere i den daglige pædagogiske praksis, hvor vi skaber udviklingsmuligheder, udfordringer og forskellige tilbud, som sikrer, at hele barnets personlighed og udviklingsbehov tilgodeses.
  • At give barnet mulighed for at udvikle forskellige kompetencer.
  • At dagen skal rumme mulighed for udvikling, udfordring og frihed til leg.
  • At planlægningen skal tage udgangspunkt i barnets behov, kompetencer, interesser samt læringsmål.
  • Sørge for at indretningen, stimulerer barnets sanser og giver mulighed for bevægelse og fordybelse
  • Der arbejdes ud fra en inkluderende tankegang. Vi ser det som vores ansvar, at give plads til mangfoldighed og forskellighed. Vi skal skabe inkluderende fællesskaber som understøtter nærværende og betydningsfulde relationer for børnene. Dette skal hjælpe det enkelte barn med at udvikle sine sociale kompetencer og understøtte den alsidige personlige udvikling.
  • Tage vores medansvar i at være kulturformidlere for børnene.
  • Barnets kreative og kropslige sider skal stimuleres ved forskellige, målrettede aktiviteter.
  • Der skal arbejdes med barnet som et skabende individ. Barnets fantasi er en vigtig drivkraft i det pædagogiske arbejde, men også barnets viden og underen er vigtige elementer, der skal inddrages og arbejdes med.
  • Barnets evne til at visualiserer, skabe, sætte ord på, samt at omsætte sine indre udtryk til ydre udtryk.
  • Gennem leg, og eksperimenter skal børnene lære at være sundhedsbevidste.
  • Børnene skal lære at være miljøbevidste.
  • Inddrager naturen og omverdenen i vores aktiviteter.
  • Se legepladsen som et ekstra rum.
  • At de voksne omkring børnene skal være nærværende og engagerede i barnets interesser, samt give barnet den omsorg og opmærksomhed det har behov for

  Læringsforståelse

  Børnehuset Smølfernes læringsforståelse tager afsæt i Fredensborg Kommunes udmeldte politiske udsagn på området: • Børn og unges læring understørres af alsidige læringsmiljøer og kompetente og nærværende medarbejdere.

  Læreprocesserne i en alsidig udvikling understøttes, når:

  • Barnet er deltagende og motiveret i andres aktiviteter og samvær. Samtidig er barnet i stand til at opfodrer og inviterer andre til at være med i det sociale fællesskab
  • Barnet oplever at have indflydelse og medbestemmelse på aktiviteten og samværet.
  • Barnet oplever at blive respekteret for sine holdninger og meninger
  • Barnet oplever anerkendende respons på sine udtryk og eksperimenter
  • Barnet er fuldt af selvtillid og har en god selvværdsfølelse
  • Barnet stimuleres og udfordres i overensstemmelse med sine forudsætninger
  • Barnet udviser nysgerrighed, og udforsker det ukendte
  • Barnet har mulighed for at fordybe sig
  • Barnet magter at holde fokus i længere tid
  • Barnet inspireres af voksnes faktuelle viden, og oplever dem som rollemodeller

  Vi vil skabe alsidige læringsmiljøer, som udfordrer barnet i dets nærmeste udviklingszone og vi guider, opmuntrer og skaber udvikling for børnene gennem disse læringsmiljøer: I naturen, på legepladsen, på stuerne, i de kreative værksteder og i nærmiljøet generelt. Vi mener at læring og udvikling går hånd i hånd. Barnet lærer, når det udvikler sig, og udvikler sig, når det lærer. I Børnehuset Smølferne vil vi have fokus på, at lære gennem legen. Derfor vil vi følge børnenes spor og der skal være plads til den frie leg. Der skal være masser af plads til barn-barn læring, undersøgelse og udforskning i legen. Den frie leg bliver på den måde et arbejdsredskab for os. I den frie leg kan vi se: hvad der optager barnet, hvad der udfordrer det, hvad der pirre dets sanser og hvor vi kan følge barnets spor. Som arbejdsredskab benytter vi ”De tre læringsrum

  De tre læringsrum

  ”De tre læringsrum” er inspireret af Basil Berstein. Modellen veksler mellem voksenskabt læring, voksenstøttet læring og læring præget af leg og spontane oplevelser. Hvert læringsrum har sine styrker og begrænsninger og de kan ikke erstatte hinanden. Men i situationen kan der veksles mellem læringsrummene, afhængigt af barnets behov og selvstændighed. Alle læringsrum ses som vigtige i barnets udvikling og for at lære at begå sig.

  I Børnehuset Smølferne vil vi vægte den frie leg og at følge børns spor højt. Men vi mener stadig, der skal være en grad af balance i læringsrummene. Derfor arbejder vi ud fra alle læringsrum, men med hovedvægt på læringsrum 2 og 3, da vi mener, at der møder vi barnet bedst. Arbejder vi ud fra læringsrum 1. kan der gives plads til, at bevæge sig over i læringsrum 2 og 3, alt efter situationen og barnets kompetencer.

  Personalets rolle

  Alle ansatte i Børnehuset Smølferne vil have ansvaret for, at læringsmiljøet fremmer de læreprocesser barnet skal have mulighed for i sin udvikling. Vi vil arbejde i en struktur, hvor børnehusets voksne er tydelige rollemodeller for barnet. Vi vil være rummelige, have overblik, vi går i dialog med børnene, og vi sætter ord på egne handlinger og følelser med en bevidsthed om egen rolle (verbal og nonverbal). Tilgangen til barnet bliver anerkendende og samtalen er baseret på en åben dialog, der sikrer at barnets egne refleksioner sættes i spil. Barnet mødes af de voksne med respekt og empati.

  Dernæst har vi også have fokus på børnenes forskelligheder og fællesskab. Vi er ligeledes opmærksomme på, at læring ofte sker i sociale fællesskaber, og vores fokus er her på det enkelte barn. Barnet skal have en følelse af, at blive set, at høre til og blive respekteret. Det er den voksnes ansvar, at hjælpe barnet og barnets familie ind i fællesskabet i huset og på stuen.

  Legens betydning for læring

  Børn kendetegnes ved at de elsker at lege og eksperimenter, derfor er leg en central del af barnets liv. Legen bidrager i høj grad til trivsel, barnets læring og den videre udvikling. I gennem legen og i samvær med andre udvikler barnet en selvbestemmelse, som kan tolkes som at barnet opnår en stadig større indflydelse og kontrol over eget liv. Det er gennem legen barnet bl.a. lærer at håndtere konflikter, respekter andre mennesker, få venskaber, værdsætte forskelligheder, deltage i betydningsfulde fællesskaber, få mod på livet, tro på sig selv og turde nye udfordringer, give udtryk for egne følelser og behov – og lytte til andres.

  Vores slogan er at:
  Børn leger ikke for at lære – de leger fordi de ikke kan lade være –Derfor vil vi lege os gennem udvikling og læring
  Med det i mente, udnytter vi legen til at skabe livsglade børn med god selvværd, som i fremtiden bliver aktive samfundsborger der bidrager til samfundet.

  Overgange

  At starte på institution, eller rykke fra vuggestue til børnehave, eller fra børnehave til skole kan være en stor omvæltning for barnet. Derfor er det vores opgave at gøre det til en glædelig oplevelse, hvor forældrene og barnet føler en tryghed.

  Vi følger følgende procedurer:

  • Nye børn og forældre vil blive inviteret til en velkomstsamtale ved opstarten. Her udveksler vi med forældrene den nødvendige viden. Forældrene lære vores institution og retningslinjer at kende, og vi får indblik i barnet/forældrene som skal være hos os, så barnet får den bedst mulige opstart. Hvis barnet kommer fra en anden institution, indhenter den ansvarlige pædagog med tilladelse fra forældrene, informationer omkring barnets udvikling, fra barnets tidligere institution/dagpleje.
  • For vuggestuebørn laver vi en indkøringsplan, alt efter alder, og behov.
  • 3 måneder efter opstart, indkalder vi forældrene til en samtale omkring barnets trivsel. Samtidig forhører vi os omkring deres oplevelse af institutionen, og hvordan samarbejdet og kontakten til de ansvarlige pædagoger er gået.
  • Ved barnets overgang fra vuggestue til børnehavegruppen, inviteres forældrene til det pågældende barn til en samtale. Her udleveres et skema lavet af de ansvarlige pædagoger på stuen. Skemaet beskriver barnets foreløbige udvikling, og underretter forældrene om barnet har nået de mesteringsmål i forhold til barnets alder. Inden overgangen finder sted, er barnet bekendt med resten af huset og kommer på besøg i tiden op til stueskiftet.
  • Det kalenderår hvor børnene fylder 5 år, invitere vi forældrene til en samtale, hvor vi tager udgangspunkt ud fra læreplanstemaerne. Hvis der er et barn, som har noget, de har lidt svært ved, laver vi en handleplan sammen med forældrene. Vi overlevere derefter den nødvendige viden videre til skole og fritidshjem, så barnet kan få så god en skolestart som mulig.
  • Når tiden er kommet hvor barnet skal i skole bliver, forældrene og pædagogen, inviteret til en samtale om barnet på skolen.